مسیر شهری برای دوچرخه

مسیر شهری دوچرخه

مسیر شهری برای دوچرخه گسترش روزافزون اتومبیل در شهرها و معضل ترافیک بخش لاینفک زندگی شهری است . امروزه دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه سبک و ارزان می تواند به ما کمک کند تا در بخشهایی از شهر از دوچرخه جهت رفت و آمد استفاده کنیم . اگر چه فضاهایی برای پارک دوچرخه در […]