22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : مجتمع تجاری سانا سنتر
مکان پروژه : تهران - اندرزگو
تعداد پارکینگ : 800
تماس جهت مشاوره و خرید