22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : آوا جنرال
مکان پروژه : تهران - شاد آباد
تعداد پارکینگ : 800
تماس جهت مشاوره و خرید