22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : بانک گردشگری
مکان پروژه : یوسف آباد
تعداد پارکینگ : 100
تماس جهت مشاوره و خرید