22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : مرکز تجاری خلیج فارس
مکان پروژه : خلیج فارس یزد
تعداد پارکینگ : 400
تماس جهت مشاوره و خرید