نام پروژه : مرکز تجاری خلیج فارس
مکان پروژه : خلیج فارس یزد
تعداد پارکینگ : 400
تماس جهت مشاوره و خرید