22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : بیمارستان محک
مکان پروژه : تهران - بلوار ارتش
تعداد پارکینگ : 200
تماس جهت مشاوره و خرید