22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : مهر و ماه
مکان پروژه : کیلومتر 5 جاده تهران - قم
تعداد پارکینگ : 600
تماس جهت مشاوره و خرید