22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : مسکونی نیاوران
مکان پروژه : تهران - نیاوران
تعداد پارکینگ : 70
تماس جهت مشاوره و خرید