22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : تجاری روشا
مکان پروژه : تهران - نیاوران
تعداد پارکینگ : 500
تماس جهت مشاوره و خرید