22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : مرکز تجارت جهانی
مکان پروژه : تهران - فردوسی
تعداد پارکینگ : 1300
تماس جهت مشاوره و خرید