ساعت پاسخگویی : 9 الی ۱۷ - پنجشنبه ها ۹ الی 14

۲۲۲۱۵۱۷۷ - 021

6099252 - 0990

22241158- 021

22241158 – 021

252 99 60 0990
مدل :P221
تقسیم کننده فلزی پارکینگ
2 متری

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :P201
تقسیم کننده لاستیکی پارکینگ
2 متری

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :S 501
سرعت گیر
35×50 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :S502
سرعت گیر
35×50سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :S401
سرعت گیر لاستیکی
60×50 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :S 601
سرعت گیر لاستیکی
90×33 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :S 602
سرعت گیر لاستیکی
90×33 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :S603
سرعت گیر لاستیکی
90×33 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :S402
سرعت گیر لاستیکی
50×60سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G101
ضربه گیر ستون
80 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G 102
ضربه گیر ستون
80 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G 103
ضربه گیر ستون
56سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G112
ضربه گیر ستون
80 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G113
ضربه گیر ستون
80 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G121
ضربه گیر ستون گرد
90×27 سانتیمتر

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :L641
قفل پارکینگ L641
نگهدارنده جای پارک

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :L651
قفل پارکینگ L651
نگهدارنده جای پارک

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G 301
متوقف کننده
متوقف کننده خودرو 56 سانتی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G 302
متوقف کننده
متوقف کننده خودرو 50 سانتی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G 312
متوقف کننده
متوقف کننده خودرو 56سانتی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G 321
متوقف کننده
متوقف کننده خودرو 56 سانتی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G-313
متوقف کننده
متوقف کننده خودرو 50 سانتی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل :G311
متوقف کننده خودرو
متوقف کننده خودرو 56 سانتی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

تماس جهت مشاوره و خرید