22241158

3330248 - 0912

مدل :P221
تقسیم کننده فلزی پارکینگ
2 متری
مدل :P201
تقسیم کننده لاستیکی پارکینگ
2 متری
مدل :S501
سرعت گیر لاستیکی
50×35 سانتیمتر
مدل :S401
سرعت گیر لاستیکی
60×50 سانتیمتر
مدل :G101
ضربه گیر لاستیکی ستون
80 سانتیمتر
مدل :G102
ضربه گیر لاستیکی ستون
80 سانتیمتر
مدل :G103
ضربه گیر لاستیکی ستون
56 سانتیمتر
مدل :G121
ضربه گیر لاستیکی ستون گرد
90×27 سانتیمتر
مدل :L641
قفل پارکینگ L641
مدل :L651
قفل پارکینگ L651
مدل :G302
متوقف کننده پی وی سی
56 سانتیمتر
مدل :G301
متوقف کننده لاستیکی
56 سانتیمتر
مدل :G311
متوقف کننده لاستیکی
56 سانتیمتر
مدل :G303
متوقف کننده لاستیکی
50 سانتیمتر
تماس جهت مشاوره و خرید